Arealplaner er kommunenes fremste virkemiddel for å styrke arealbruken. Det er i all hovedsak kommunene som bestemmer hvordan arealene skal brukes. Dette skjer på grunnlag av arealplaner. Plan- og bygningsloven gir kommunene utstrakt handlingsrom til å bestemme hvilke områder som avsettes til bebyggelse og hvilke arealer som skal beskyttes mot nye inngrep.

Denne delen av kurset vil gjøre rede for arealplaner, herunder hvilke muligheter loven gir for kommunale planvedtak. Først skal vi se på betydningen av kommuneplanens arealdel. Deretter skal vi se hvordan reguleringsplaner kan brukes for å følge opp rammer og krav i kommuneplanen. Du skal bli godt kjent med de forskjellige arealformålene i loven, samt hva kommunen må være bevisst på ved utforming av planbestemmelser.

Vi vil også vise hvordan kommunene kan sikre en god balanse mellom utbyggingshensyn, klima og natur i planene. Videre vil vi gjøre rede for kommunenes mulighet til å endre eller oppheve vedtatte planer, og vise hvilket potensial som ligger i å foreta en «planvask» i kommunene.

Siste del av kurset handler om byggetillatelser og dispensasjon.