Tillatelser og dispensasjon er sentrale begreper innen plan- og bygningsretten. Gjennom vedtak om arealplaner bestemmer kommunene hvor og hvordan det skal bygges. De fleste tiltak krever imidlertid søknad og tillatelse fra kommunene. Det er også en kjent sak at mange kommuner i for stor grad bruker dispensasjon som et styringsmiddel. Det er derfor viktig at du som lokalpolitiker kjenner til hvordan planer kan gjennomføres, herunder de sentrale elementene i plan- og bygningslovens byggesaksdel.

Denne delen av kurset skal vi vise sammenhengen mellom arealplaner og byggetillatelser. Vi vi herunder gjøre rede for prinsipper for tolkning av planer og klargjøre hva som regnes som tiltak etter loven. I tillegg vil vi gå grundig gjennom reglene om dispensasjon, og forklare skillet mellom juss og politikk i dispensasjonssaker.